Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Atelier Frontstaal / Brand Bilders B.V.

 Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Atelier Frontstaal is een handelsnaam en -activiteit van de besloten vennootschap Brand Bilders B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de (3045 BD) Copernicuslaan 11 te Rotterdam, Nederland (KvK-nummer 71077766 BTW-nummer NL858570464B01, telefoon 010-4672839, e-mail info@frontstaal.com en/of info@brandbilders.nl).
 2. De afnemer: de koper/opdrachtgever of eenieder die met Atelier Frontstaal een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Atelier Frontstaal een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht.

B1. Zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

B2. Consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 1. Afleveren: feitelijke aanbieding aan de afnemer van de overeengekomen goederen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaardering zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alle tot stand gekomen overeenkomsten en verrichte en te verrichten diensten en handelingen. De toepasselijkheid van eventueel door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.
 2. Bij strijdigheid tussen de inhoud van gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

Artikel 3 De overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Atelier Frontstaal zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Eventuele vergissingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten, op de website van Atelier Frontstaal, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van Atelier Frontstaal zijn niet bindend.
 2. Indien de afnemer aan Atelier Frontstaal gegevens, tekeningen en dergelijke heeft verstrekt, mag Atelier Frontstaal uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal de aanbieding daarvan worden gebaseerd.
 3. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand. Wijzigen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen afnemer en Atelier Frontstaal zijn overeengekomen.
 4. Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 5. Atelier Frontstaal is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen tot een maximum van 50% van de koopprijs. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Atelier Frontstaal gerechtigd om alvorens te leveren of met de nakoming van de overeenkomt voort te gaan, aanbetaling van de volledige koopprijs te verlangen, dan wel om zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te verlangen.

Artikel 4 Kwaliteit en omschrijving

 1. Atelier Frontstaal verbindt zich jegens de afnemer om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de overeenkomst omschreven.
 2. Ingeval van maatwerk zijn geringe afwijkingen in afmetingen geoorloofd. Atelier Frontstaal is gerechtigd om voor wat betreft de stalen omlijstingen die met de hand zijn vervaardigd een paar procent af te wijken van de overeengekomen afmetingen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Atelier Frontstaal verbindt zich jegens de afnemer hem goederen te leveren die van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn.
 4. Atelier Frontstaal staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor de afnemer deze wil bestemmen, zelfs niet indien dit doel Atelier Frontstaal kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 1. Atelier Frontstaal blijft eigenaar van de aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is niet gerechtigd de goederen aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, tot dat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Atelier Frontstaal de auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen en dergelijke.

Artikel 6 De levertijd

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door Atelier Frontstaal bij benadering vastgesteld.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Atelier Frontstaal ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Atelier Frontstaal én, voor zover overeengekomen, de aanbetaling is ontvangen.
 4. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt Atelier Frontstaal een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd, met een maximum van twee maanden.
 5. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel 7 Het vervoer en beschadiging bij aflevering

 1. Tenzij anders is overeengekomen, is in de overeenkomst begrepen het vervoer van de gekochte goederen door Atelier Frontstaal, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Atelier Frontstaal gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
 2. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gesteld. Bovendien dient door de afnemer binnen twee werkdagen na aflevering, bij Atelier Frontstaal melding hiervan te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

Artikel 8 De aflevering

 1. De afnemer is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken. Voorts dient de afnemer ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden bereikt.
 2. Indien de plaats waar de aflevering moet geschieden op het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van de gekochte goederen te groot blijken te zijn om die plaats te kunnen bereiken, komt dat voor rekening en risico van de afnemer.
 3. De afnemer dient Atelier Frontstaal voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte te stellen van bijzondere omstandigheden die het gebruik van hulpmiddelen zoals een takel of kraan noodzakelijk maken. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen. Bij onjuiste of onvolledige informatie door de afnemer zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
 4. Indien bij de aflevering door Atelier Frontstaal blijkt dat aflevering niet aanstonds kan plaatsvinden vanwege omstandigheden die voor rekening en risico van de afnemer komen, zoals omschreven in dit artikel, en de afnemer een tweede levering verlangt, dan is Atelier Frontstaal gerechtigd om extra vracht-, leverings- en opslagkosten in rekening te brengen.

Artikel 9 De opslag van goederen

 1. Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering door de afnemer niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal Atelier Frontstaal binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Atelier Frontstaal is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Atelier Frontstaal:
 3. schriftelijk nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij de afnemer een termijn van maximaal 30 dagen wordt gegund om de goederen alsnog af te nemen;
 4. indien de te leveren goederen voornoemde nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Atelier Frontstaal gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, in welk geval de afnemer gehouden is de door Atelier Frontstaal geleden schade te vergoeden.

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in euro. Bij de door Atelier Frontstaal gehanteerde prijzen wordt vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van de netto (restant-)koopprijs voor of direct bij aflevering via een bankoverschrijving of in contanten te geschieden. Betaling per pin bij aflevering is eveneens mogelijk. Betaling met Creditcard is niet mogelijk.
 3. Ingeval Atelier Frontstaal een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
 4. Indien een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De afnemer is van rechtswege in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.
 5. De consument is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke rente ex artikel 6: 119 BW verschuldigd. De zakelijke afnemer is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke handelsrente ex artikel 6: 119a BW verschuldigd.
 6. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel stuurt Atelier Frontstaal aan de consument na het intreden van het verzuim een aanmaning, waarbij hij wordt aangemaand tot betaling binnen een termijn van 8 dagen, aanvangende de dag naar aanmaning. Daarbij wordt de consument erop gewezen dat hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zal raken indien betaling uitblijft, waarbij de hoogte van de incassokosten wordt aangezegd.
 7. Atelier Frontstaal is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Atelier Frontstaal is in dat geval gerechtigd derden voor incasso in te schakelen. De afnemer is in dat geval tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit.
 8. De afnemer is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd de betaling van het gedeeltelijk van het verschuldigde bedrag op te schorten dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11 Uitsluiting herroepingsrecht / beëindiging van de overeenkomst

 1. Alle van de door Atelier Frontstaal vervaardigde en/of geleverde goederen betreft maatwerk en is niet geprefabriceerd, waaronder in ieder geval begrepen goederen die door Atelier Frontstaal worden vervaardigd uit spiegelglas en metaal. Dit gaat om alle handgemaakte stalen spiegels. Ook indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte tussen Atelier Frontstaal en een consument, heeft de consument geen recht op ontbinding van de overeenkomst, omdat de producten worden vervaardigd en geleverd volgens de specificaties van de consument en/of worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument.
 2. Indien de afnemer de overeenkomst wil beëindigingen zonder dat er sprake is van een tekortkoming en Atelier Frontstaal hiermee instemt, kan de overeenkomst met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Atelier Frontstaal heeft in dat geval recht op vergoeding van schade, zowel geleden verlies als gederfde winst. De hoogte van de door de afnemer verschuldigde schadevergoeding wordt begroot en vastgesteld door Atelier Frontstaal.
 3. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering der overeenkomst voor Atelier Frontstaal niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft Atelier Frontstaal het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden. Dat neemt niet weg dat partijen in dat geval over en weer voorstellen kunnen doen om de overeenkomst zodanig te wijzigen dat juiste en volledige nakoming wel mogelijk is.
 4. Indien de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surséance van betaling aanvraagt, of indien beslag wordt gelegd op een deel van zijn vermogen, is Atelier Frontstaal gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12 Garantie

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat Atelier Frontstaal voor een periode van twaalf maanden na aflevering in voor de deugdelijkheid van de afgeleverde zaken. Indien een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
 2. De afnemer moet Atelier Frontstaal in alle gevallen gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen. De aansprakelijkheid van Atelier Frontstaal is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van Atelier Frontstaal.
 3. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
 • Normale slijtage;
 • Onoordeelkundig gebruik;
 • Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 • Installatie, (de)montage, wijziging of reparatie door de afnemer of derden;
 1. Geen garantie wordt gegeven op:
 • Geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
 • Goederen of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend;
 • Oneffenheden in het staal (gezien de aard van het materiaal).

Artikel 13 Aansprakelijkheid 

 1. Atelier Frontstaal is nimmer aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen of anderszins, alsmede wegens vertraging in de levering van goederen, behoudens opzet of grove schuld zijdens Atelier Frontstaal.
 2. Indien Atelier Frontstaal aansprakelijk is, zal zij nimmer gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen de afnemer en Atelier Frontstaal.
 3. Indien Atelier Frontstaal zich niet op enige exoneratie zou kunnen beroepen, dan is de aansprakelijkheid van Atelier Frontstaal beperkt tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

Artikel 14 Klachten

 1. Onder klachten worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten met betrekking tot de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij Atelier Frontstaal slechts geldend worden gemaakt door indiening binnen veertien dagen na aflevering van de goederen. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van veertien dagen vanaf het moment waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
 2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 7 onverlet.

Artikel 15 Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Wijziging algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn aangepast per mei 2020.